Warunki świadczenia usług przez Paidwork
1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Paidwork za pośrednictwem Platformy, w szczególności zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Platformy.
 2. Paidwork, za pośrednictwem swojej Platformy internetowej zapewnia jej Użytkownikom różne możliwości zarabiania pieniędzy poprzez wykonywanie prostych zadań, takich jak oglądanie filmów, wypełnianie ankiet, czy granie w gry. Platforma umożliwia również swoim Partnerom biznesowym reklamowanie produktów lub usług szerokiemu gronu odbiorców, zapewniając dostęp do swojej usługi online za pośrednictwem Serwisu paidwork.com i powiązanego oprogramowania Paidwork dostępnego na urządzeniach mobilnych lub innych urządzeniach komputerowych.
 3. Korzystanie z Platformy zależy od akceptacji i przestrzegania niniejszego Regulaminu, który ma zastosowanie do wszystkich czynności wykonywanych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Wypłata środków pieniężnych przez Paidwork na rachunek wskazany przez Użytkownika możliwa jest p zrealizowaniu przez Użytkownika czynności udostępnionych na Platformie zgodnie z niniejszym regulaminem i osiągnięcia Progu płatności.
 5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej paidwork.com, w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest również̇ udostępniany Użytkownikowi w trakcie Rejestracji za pośrednictwem Platformy – w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim i zapisanie. W okresie obowiązywania Regulaminu Użytkownik ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu jego postanowień na trwałym nośniku.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązującego prawa państwa, w którym Użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu.
2. DEFINICJE
Ewidencja Punktów wykaz Punktów uzyskanych przez Użytkowników za wykonywanie Zadań, przedstawiający szacunkowe zarobki oraz saldo;
Instytucja pośrednicząca dostawca usług płatniczych prowadzący konto dla Użytkownika, w tym portfel kryptowalut i NFT
Konto Użytkownika/ Konto komponent Platformy Paidwork wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalający na identyfikację Użytkownika w obrębie Platformy i umożliwiający korzystanie zalogowanych Użytkowników z usług świadczonych w ramach Platformy;
Paidwork Paidwork Sp. z o.o. z siedzibą w Podzamczu (21-010), Podzamcze 217, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000727316, NIP: 5050127478, o kapitale zakładowym 1.000.000,00 zł; główne miejsce wykonywania działalności Podzamcze 217, 21-010 Podzamcze), kontakt: [email protected];
Partner kontrahent biznesowy Paidwork, który przekazuje treści reklamowe prezentowane Użytkownikom na Platformie w formie Zadań;
Worken Token umożliwiający wypłatę pieniędzy za pomocą kryptowaluty. Twórcą tokena jest firma Paidwork.
Platforma / Platforma Paidwork zbiór procedur, infrastruktury i relacji z dostawcami zewnętrznymi zorganizowany przez Paidwork umożliwiający świadczenie usługi Paidwork, za pomocą której Użytkownik ma możliwość monetyzowania swojej aktywności w Internecie na warunkach określonych przez zewnętrznych dostawców, którzy udostępniają możliwość wynagrodzenia Użytkownika za realizację określonych przez nich czynności, obsługiwany przez Paidwork i dostępny w formie aplikacji webowej lub mobilnej na urządzeniach z systemem iOS/Android
Próg płatności minimalny poziom dochodów Użytkownika w wysokości 10 USD (słowie: dziesięciu dolarów) lub jego równowartości, po którego osiągnięciu możliwe jest dokonanie wypłaty środków na rachunek Użytkownika;
Punkt jednostka rozliczeniowa przyznawana Użytkownikowi w zamian za wykonywanie Zadań na Platformie;
Regulamin niniejszy Regulamin – Warunki świadczenia usług dla Użytkowników Paidwork
Rejestracja jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika na Platformie Paidwork i wypełnieniu wymaganych pól;
RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Użytkownik osoba fizyczna będąca konsumentem, która ukończyła co najmniej 18 rok życia i posiada pełną zdolność́ do czynności prawnych, która dokonała Rejestracji na Platformie Paidwork i korzysta lub wyraża chęć skorzystania z niej;
Użytkownik Małoletni osoba fizyczna, która ukończyła 15 rok życia i korzysta z usług Paidwork w ramach subkonta utworzonego przez jej przedstawiciela ustawowego będącego Użytkownikiem;
Weryfikacja weryfikacja tożsamości Użytkownika dokonana na podstawie Regulaminu na podstawie wybranego przez Użytkownika dokumentu tożsamości, tj. paszportu, dowodu osobistego lub prawa jazdy celem potwierdzenia wskazanego przez Użytkownika kraju zamieszkania;
Zadania czynności udostępnione Użytkownikowi na Platformie przez Partnerów, za pomocą których Paidwork umożliwia Użytkownikom monetyzowanie ich aktywności w sieci;
Zlecenie (Wypłaty środków) oświadczenie Użytkownika skierowane do Paidwork za pośrednictwem Platformy zawierające dyspozycję wypłaty środków widocznych w Ewidencji Punktów.
3. REJESTRACJA KONTA
 1. Warunkiem korzystania z Platformy jest poprawna i pełna Rejestracja Użytkownika, co jest równoznaczne z zawarciem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu, dlatego przed złożeniem oświadczenia o jego akceptacji należy szczegółowo zapoznać się z jego treścią. Paidwork udostępnia Użytkownikowi treść Regulaminu na swojej stronie internetowej oraz w procesie Rejestracji na trwałym nośniku.
 2. Po dokonanej Rejestracji i Weryfikacji, Użytkownik będący rodzicem lub przedstawicielem ustawowym ma możliwość otwarcia subkonta dla Użytkownika Małoletniego. Za wszystkie działania podjęte w ramach Platformy Paidwork przez Użytkownika Małoletniego odpowiedzialny jest Użytkownik. Wykonywanie przez Użytkownika Małoletniego aktywności udostępnianych przez Partnerów zewnętrznych możliwa jest wyłącznie za zgodą Użytkownika, o ile Partner nie przewiduje innych, surowszych, zasad. Korzyści z tytułu aktywności Użytkownika Małoletniego widoczne są w Ewidencji Punktów Użytkownika.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania w bezpiecznym miejscu oraz nieudostępniania osobom trzecim loginu oraz hasła logowania do Platformy. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia do Paidwork stwierdzenia nieuprawnionego dostępu lub użycia Konta Użytkownika. Zgłoszenia należy dokonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy: [email protected].
 4. Paidwork może wprowadzić dodatkowe wymagania dotyczące poziomu bezpieczeństwa hasła dostępowego, w szczególności jego złożoności i okresu ważności.
 5. Logowanie Użytkownika odbywa się poprzez uwierzytelnienie Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej i podanie: właściwego loginu i hasła dostępowego.
4. KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY
 1. Po dokonaniu prawidłowej Rejestracji i Weryfikacji Konta, Użytkownik uzyskuje dostęp do następujących Zadań umożliwiających monetyzowanie swojej aktywności poprzez:
 • granie w gry
 • wypełnianie ankiet
 • oglądanie filmów
 • zakupy online
 • mikrozadania

Przed rozpoczęciem każdego z Zadań Użytkownik zostaje poinformowany o szacunkowej ilości Punktów możliwych do otrzymania za wykonanie danego Zadania. W przypadku niektórych Zadań możliwe jest przekierowanie Użytkownika na stronię internetową Partnera w celu ich prawidłowego wykonania.

 1. Dostęp do historii zrealizowanych wypłat środków oraz informacji o aktualnym saldzie środków zgromadzonych w Ewidencji Punktów możliwy jest po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.
 2. Środki pieniężne zgromadzone za wykonywanie Zadań nie podlegają oprocentowaniu ani nie przynoszą Użytkownikowi jakichkolwiek innych pożytków.
 3. Wypłata środków możliwa jest wyłącznie po osiągnięciu Progu płatności oraz pod warunkiem podania przez Użytkownika poprawnych danych dotyczących rachunku płatniczego prowadzonego przez Instytucję pośredniczącą.
 4. Z chwilą zaistnienia wszystkich przesłanek opisanych Regulaminem Zlecenie staje się skuteczne. W przypadku konieczności wystąpienia kilku okoliczności, skuteczność Zlecenia oznacza moment, w którym Paidwork otrzymał Zlecenie i jest zobowiązany do jego realizacji. Po skutecznym złożeniu Zlecenia Paidwork dostarcza Użytkownikowi, na jego wniosek, przed jego wykonaniem dokładne informacje dotyczące:
 • maksymalnego terminu realizacji Wypłaty środków,
 • opłat należnych od Użytkownika, w tym wyszczególnienie kwoty tych opłat.

6. Wypłata środków na konto Użytkownika prowadzone przez Instytucję Pośredniczącą możliwa jest wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik posiada portfel kryptowalutowy, na który zostaną przesłane Worken.

7. Paidwork w szczególnych okolicznościach zastrzega sobie prawo do dodatkowej Weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz dodatkowego potwierdzenia złożonego Zlecenia.

8. Realizacja Wypłaty środków następuje poprzez uznanie wskazanego przez Użytkownika rachunku płatniczego prowadzonego przez Instytucję pośredniczącą.

9. Paidwork może odmówić realizacji Zlecenia, w szczególności, w przypadku gdy:

 • zlecenie nie zostało należycie autoryzowane lub występują nieprawidłowości, w tym braki uniemożliwiające jego realizację,
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Zlecenie jest niezgodne z przepisami prawa, regułami uczciwego obrotu lub postanowieniami Regulaminu.

10. Paidwork jest uprawniony do czasowego zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i wstrzymania możliwości wymiany Punktów na środki pieniężne w przypadku:

 • podejrzenia korzystania z Konta przez osoby nieuprawnione,
 • konieczności przeprowadzenia dodatkowej Weryfikacji,
 • stosownej decyzji uprawnionych organów.

11. O czasowym zablokowaniu Konta Paidwork Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową, chyba że przekazanie informacji o czasowym zablokowaniu będzie nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy przepisów prawa.

12. Paidwork może czasowo ograniczyć dostęp Użytkownika do Konta Paidwork, jeżeli będzie to wymagane, aby zapewnić bezpieczeństwo uzyskanych przez Użytkownika Punktów lub z uwagi na obowiązki Paidwork wynikające z przepisów prawnych.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAIDWORK
 1. Paidwork ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie wymiany Punktów na środki pieniężne, z wyłączeniem przypadków gdy:
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie wymiany Punktów na środki pieniężne wynikało z siły wyższej lub jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia wynika z innych przepisów prawa;
 • Paidwork udowodni, że rachunek rozliczeniowy dostawcy odbiorcy płatności został uznany.

2. Jeżeli Paidwork ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie wymiany Punktów na środki pieniężne, przywraca Ewidencję Punktów Użytkownika do stanu jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia Wypłaty środków.

3. Paidwork nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie usług, przypadki wstrzymania wykonania Zlecenia, blokady Konta Użytkownika lub zamrożenia wartości majątkowych, jeżeli dokonanie tych czynności zostało wykonane w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4. Paidwork nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Konta Paidwork z przyczyn od niego niezależnych. Ze względów bezpieczeństwa Paidwork ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Konta Użytkownika na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Paidwork nie odpowiada za szkody powstałe w związku z użytkowaniem Konta Paidwork lub niemożnością jego użytkowania przez Użytkownika, a także w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.

6. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W RAMACH PLATFORMY
 1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 2. Wypowiedzenie umowy jest możliwe poprzez usunięcie Konta (funkcjonalność dostępna po zalogowaniu się do Platformy). Przed usunięciem Konta niezbędne jest złożenie dyspozycji wypłaty zgromadzonych środków w całości na wskazany przez Użytkownika rachunek prowadzony przez Instytucję pośredniczącą pod rygorem ich utraty. Po usunięciu Konta Użytkownika Paidwork wysyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie wypowiedzenia umowy oraz zamknięcia Konta Użytkownika.
 3. Paidwork przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres poczty elektronicznej: [email protected]. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem powyższego terminu prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 2. Przez rozpoczęcie świadczenia usługi rozumie się rozpoczęcie monetyzacji za pośrednictwem Platformy aktywności wymaganej przez zewnętrznych dostawców przez Użytkownika i osiągnięcie Progu płatności.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
8. ZMIANA UMOWY
 1. Paidwork zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przez które należy rozumieć:
 • zmianę zakresu, formy, funkcjonalności lub obsługi oferowanych usług,
 • zmianę przepisów prawa mających lub mogących mieć wpływ na świadczenie usług przez Paidwork lub na obsługę Użytkownika,
 • konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lokalnego lub innego właściwego, w odniesieniu do krajów, w których Paidwork świadczy usługi,
 • konieczność dostosowania Regulaminu do wymogów związanych z ochroną konsumenta,
 • wydanie wytycznych, rekomendacji, decyzji, zaleceń lub orzeczeń sądowych mających wpływ na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy,
 • konieczność poprawy bezpieczeństwa lub dostępności świadczonych usług,
 • zmianę zakresu prowadzonej działalności lub zmianę zakresu świadczonych usług lub sposobu świadczenia usług,
 • wprowadzenie nowych produktów lub usług do oferty Paidwork lub zmiany oferty Paidwork polegającej na modyfikacji usług lub produktów, w tym zakresu i sposobu ich świadczenia,
 • konieczność dostosowania Regulaminu do warunków rynkowych,
 • zmiany przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Paidwork, w zakresie w jakim zmiany te mają wpływ na treść umowy zawartej na podstawie Regulaminu,
 • konieczność doprecyzowania lub aktualizacji postanowień Regulaminu

2. Użytkownik zostanie poinformowany przez Paidwork o zmianach za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na wskazany przez niego adres e-mail, a także poprzez komunikat wyświetlony na Koncie Użytkownika.

3. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Paidwork, który nie może być krótszy niż 2 miesiące od daty poinformowania drogą elektroniczną o zmienionych postanowieniach Regulaminu. W przypadku braku sprzeciwu Użytkownika co do wprowadzanych zmian jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody. W przypadku gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

4. Użytkownik ma prawo, przed dniem proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat ze skutkiem od dnia poinformowania Użytkownika o zmianie, nie później jednak niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane.

5. Do Zleceń złożonych przez Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian stosuje się dotychczasowe postanowienia.

9. KOMUNIKACJA POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A PAIDWORK
 1. Paidwork kieruje zawiadomienia do Użytkownika:
 • za pośrednictwem Platformy, wyświetlając informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany na Koncie Użytkownika.

2. Użytkownik może komunikować się z Paidwork za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej [email protected], formularza kontaktowego pod adresem https://www.paidwork.com/contact-us lub pocztą tradycyjną pod adresem siedziby Paidwork.

3. Przekazywanie i dokonywanie zgłoszeń możliwe jest wyłącznie w przypadku spełniania wymagań technicznych określonych w Regulaminie.

4. Paidwork stosuje bezpieczną procedurę powiadamiania Użytkownika w przypadku wystąpienia oszustwa, podejrzenia wystąpienia oszustwa lub wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa. W tym celu Paidwork upewnia się, czy po stwierdzeniu wystąpienia oszustwa, podejrzenia wystąpienia oszustwa lub wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa Użytkownik nie utracił możliwości bezpiecznego korzystania z adresu poczty elektronicznej podanego podczas Rejestracji i dokonuje powiadomienia elektronicznie z użyciem tego adresu poczty elektronicznej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości bezpiecznego kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem wskazanego dotychczas adresu poczty elektronicznej, Paidwork podejmuje odpowiednie środki w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem innymi kanałami, nie wyłączając korespondencji za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku telefonicznego kontaktu z Użytkownikiem, Paidwork zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości rozmówcy.

10. WYMOGI TECHNICZNE
 1. W celu skorzystania z Platformy, Użytkownik powinien spełnić co najmniej poniższe wymagania techniczne:
 • dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym umożliwiającym przeglądanie stron internetowych i instalowanie aplikacji mobilnych,
 • mieć dostęp do sieci Internet,
 • posiadać telefon umożliwiający odbiór wiadomości SMS lub połączeń telefonicznych,
 • posiadać adres e-mail,
 • posiadać dostęp do witryn za pośrednictwem poprawnie skonfigurowanej przeglądarki stron WWW.

2. W wykonaniu obowiązków wynikających z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Paidwork informuje, iż korzystanie z sieci Internet wiąże się z zagrożeniami, do których należy zaliczyć w szczególności: działanie oprogramowania szpiegującego, wirusy komputerowe oraz SPAM (niezamówione informacje handlowe).

3. Paidwork informuje, że nie istnieją zabezpieczenia systemów informatycznych całkowicie odpornych na bezprawną ingerencję osób trzecich. Pomimo należytego zabezpieczenia przez Paidwork danych podanych przez Użytkowników, korzystanie z Platformy wiąże się z ryzykiem uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do tych danych. W konsekwencji może dojść do bezprawnego ich wykorzystania przez te osoby – w tym w celu wysłania niezamówionej informacji handlowej lub instalowania na urządzeniach oprogramowania szkodliwego, bądź wykorzystywanego do nieuprawnionego naruszenia prywatności.

4. Użytkownik korzystający z usług sieci Internet powinien dbać o bezpieczeństwo swojego komputera lub telefonu. Komputer powinien posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej narzędzi sprawdzających, czy wyświetlona strona internetowa nie ma na celu wyłudzenia informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję. Używając domowej sieci bezprzewodowej (WIFI) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci.

5. Wymogi techniczne dotyczące sprzętu i oprogramowania Użytkownika są tożsame dla wszystkich funkcjonalności dotyczących Platformy.

11. SKARGI I REKLAMACJE, ROZSTRZYGANIE SPORÓW
 1. Reklamacje mogą być składane:
 1. w formie pisemnej – na adres: Paidwork Sp. z o.o., Podzamcze 217, 21-010 Podzamcze lub przesyłką pocztową, w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U z 2012 roku poz. 1529), c) na adres poczty elektronicznej: [email protected].
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Paidwork powiadomi osobę, która ją zgłosiła – w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Paidwork może również dostarczyć odpowiedź na reklamację pocztą elektroniczną – na wniosek zgłaszającego reklamację i na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 3. Paidwork rozpatruje oraz udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od daty jej wpływu. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie Paidwork niezwłocznie poinformuje Użytkownika o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, wraz z podaniem powodów opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.
 4. Odpowiedź na Reklamację zawiera w szczególności: a)uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Użytkownika; b)wyczerpującą informację na temat stanowiska Paidwork w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów umowy zawartej między Paidwork, a Użytkownikiem, c) imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego; d) określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Użytkownika zostanie zrealizowane.
 5. W przypadku uznania danej reklamacji za niezasadną Paidwork nie przewiduje procedury odwoławczej w ramach przyjętego przez siebie wewnętrznego trybu rozpatrywania reklamacji.
 6. Wszelkie spory nierozwiązane polubownie mogą być poddane pod rozstrzygnięcie przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu 4 pkt 7 RODO, podanych przez niego w związku z zawarciem i realizacją Umowy, jest Paidwork.
 2. Prawem właściwym dla umowy ramowej jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikające lub wiązane z Regulaminem będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne na terenie Polski.
 3. Korespondencja, w tym wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty przekazywane będą w języku polskim lub angielskim.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Paidwork o każdej zmianie swoich danych kontaktowych, w szczególności adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz adresu do korespondencji.
13. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Paidwork Sp. z o.o., Podzamcze 217, 21-010 Podzamcze
Oświadczenie: niniejszym informuję odstąpieniu od umowy o korzystanie z Platformy Paidwork
Data zawarcia umowy:
Adres:  
Miejscowość i data sporządzenia oświadczenia:  
Podpis:  
Data: